เกียรติประวัติของวัดเขาสุกิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ทรงเสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระประธาน พระอัครสาวกทั้งสอง และพระอานนท์
ณ อุโบสถ วัดเขาสุกิม 3 เมษายน 2520

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ทรงสนทนา กับพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
ในวันเฉลิมพระชนนมพรรษา 12 สิงหาคม 2527

พระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดตึก 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ
และวิหารบูรพาจารย์ 14 เมษายน 2531

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมและตัดลูกนิมิตรพระอุโบสถ วัดเขาสุกิม
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณ
พระวิสุทธิญาณเถร คราวเสด็จพระราชดำเนินตัดลูกนิมิตร
ณ วัดเขาสุกิม
ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2535
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
สมัยดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระญาณสังวร เสด็จวัดเขาสุกิม
รวม 4 ครั้ง โดยในปี 2519 ได้เป็นองค์ประธานนำพระภิกษุ
จากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมาอบรมภาคปฏิบัติ
ณ วัดเขาสุกิม ด้วยพระองค์เอง
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จวัดเขาสุกิมทรงประทานพระฉายาลักษณ์
ในโอกาสเสด็จวัดเขาสุกิมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526

หน้าแรก
กระดานข่าว
ลงสมุดเยี่ยม
อ่านสมุดเยี่ยม
ผู้เขียน


เชื่อมโยงกัลยานิมิตร >>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า / พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร / พุทธประวัติ, พุทธโอวาท / ธรรมะพุทธองค์ / พุทธศิลป์ โดย อ.เฉลิมชัย / ธรรมะจากพระป่า / กองทัพธรรมพระกัมมัฏฐาน / ประวัติหลวงปู่มั่น / หลวงตามหาบัวช่วยชาติ / จังหวัดจันทบุรี / อำเภอนายายอาม / รอยยิ้มของพ่อ

เหมาะสำหรับจอภาพที่แสดงผลที่ 800 x 600 และเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้นหากแสดงผลที่ 1024 x 768 (Microsoft Internet Explorer)
วัดเขาสุกิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543

พัฒนาและออกแบบโดย นายทวีศักดิ์ รัตนคม    
ติดต่อสอบถามได้ที่ webmaster@khaosukim.org   
และทาง msn ได้ที่ hs2wjo@hotmail.com