เกี่ยวกับวัด

กองทุนสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม :: Pagoda

image

ขอเชิญ ร่วมศรัทธาสร้างพระมหาเจดีย์บูรพาฯ ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์, พระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี, เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอัครสาวก และเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก 3 ภาษา ฯลฯ.

ให้ยิ่งใหญ่ให้สมกับพระธรรมคำสอนที่เป็นเอกในโลก สืบทอดเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ต่อไป.


อานิสงส์การร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือ อัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมีส่วนร่วมสร้าง พระเจดีย์จะมากหรือน้อย ถ้าทำด้วยความเลื่อมใส ก็ย่อมได้อานิสงส์มากมาย


สมทบทุนตามจิตศรัทธาเข้ากองทุน ดังนี้


ชื่อบัญชี วัดเขาสุกิม

ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนศรีรองเมือง

เลขที่บัญชี 148-2-69684-4


ธนาคาร กรุงเทพ  เลขที่บัญชี 290-095641-4


ธนาคารทหารไทย สาขา หนองคล้า

เลขที่บัญชี 398-3-31019-2


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจันทบุรี

เลขที่บัญชี 027-2-12184-9


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 039-495243 หรือ   086-9069770 ,   081-8618736


**คลิกที่ภาพเพื่อขยายให้อ่านได้ชัดเจน

**คลิกที่ภาพเพื่อขยายให้อ่านได้ชัดเจน


พระมหาเจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี ...เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอัครสาวก ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน พระพุทธรูปประธานพร 101 พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารองค์เจดีย์ประกอบด้วย พระพุทธรูป 84,000 องค์ และเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก 3 ภาษา ฯลฯ. วัดเขาสุกิม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี


อ่านต่อที่ DooJDee.org เผยแพร่ ความคืบหน้า ในการสร้างเจดีย์ วัดเขาสุกิม


       ในครั้งพุทธกาล พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารเป็นอันมาก ครั้นถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาว ผ่องบริสุทธิ์ยิ่งนัก ทรงมีพระทัยเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ได้รับสั่งให้ช่วยกันก่อกองทรายให้เป็นรูปเจดีย์ถึง 84,000 องค์ มองดูเป็นทิวแถวสวยงาม เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เสร็จแล้วได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บุบผารามมหาวิหาร แล้วได้ทูลถามถึงอานิสงส์ แห่งการก่อเจดีย์ทราย พระพุทธเจ้าตรัสว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้ก่อเจดีย์ทรายถึง 84,000 องค์ หรือแม้แต่องค์เดียว ก็ย่อมได้รับอานิสงส์มาก จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ จากนั้นจะได้ไปสวรรค์เวยทิพย์สมบัติ การก่อเจดีย์ทรายเป็นเรื่องของผู้มีความฉลาด มีความคิดดี ได้ทำเป็นประเพณีมาแล้วในอดีต แม้พระตถาคตเองก็เคยทำมาแล้วในครั้งเป็นพระโพธิ์สัตว์ ในครั้งนั้นตถาคตยากจนมาก มีอาชีพตัดฟืนขาย วันหนึ่งได้พบทรายขาวสะอาดมากในราวป่า ก็มีจิตใจศรัทธาผ่องใส วันนั้นได้หยุดตัดฟืนทั้งวัน ได้กวาดทรายก่อเป็นเจดีย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แล้วเปลื้องผ้าห่มของตน ฉีกทำเป็นธงประดับไว้ เพื่อบูชาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอฐิษฐานจิตขอให้เป็นปัจจัยแห่งพระโพธิ์ญาณในอนาคตกาล ครั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ 2 พันปีพิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัย ได้อุบัติมาเกิดเป็นพระตถาคตนี้เอง สำหรับพระเจ้าปัสเสนทิโกศลนั้นก็ได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า