เกี่ยวกับวัด เกียรติประวัติของวัด

เกียรติประวัติ ของวัดเขาสุกิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ทรงเสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระประธาน พระอัครสาวกทั้งสอง และพระอานนท์  ณ อุโบสถ วัดเขาสุกิม 3 เมษายน 2520

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ ทรงสนทนา กับพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย
ในวันเฉลิมพระชนนมพรรษา 12 สิงหาคม 2527

พระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดตึก 60 ปี
เฉลิมพระเกียรติ
และวิหารบูรพาจารย์ 14 เมษายน 2531

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจิมและตัดลูกนิมิตรพระอุโบสถ วัดเขาสุกิม
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณ
พระวิสุทธิญาณเถร คราวเสด็จพระราชดำเนินตัดลูกนิมิตร
ณ วัดเขาสุกิม
ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2535
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
สมัยดำรงสมณศักดิ์สมเด็จพระญาณสังวร เสด็จวัดเขาสุกิม
รวม 4 ครั้ง โดยในปี 2519 ได้เป็นองค์ประธานนำพระภิกษุ
จากสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมาอบรมภาคปฏิบัติ
ณ วัดเขาสุกิม ด้วยพระองค์เอง
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เสด็จวัดเขาสุกิมทรงประทานพระฉายาลักษณ์
ในโอกาสเสด็จวัดเขาสุกิมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526