เกี่ยวกับวัด

เจ้าอาวาส วัดเขาสุกิม

ประวัติเจ้าคุณพระญาณวิลาศ เดิมท่านชื่อ บุญ ทาศรี เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2491 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ปีชวด ที่บ้านกองโค ต.อรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เป็นบุตรของนายมั่ง และนางลออ ทาศรี มีพี่น้องทั้งหมด 9 คน โดยทั่วไปท่านมีนิสัยโอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ และมีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ท่านมีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่สมชาย ฐิตกิริโย จึงได้เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรี ตามคำแนะนำบอกกล่าวของญาติผู้ใหญ่ ซึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี และได้ทำการบรรพชาอุปสมบทที่วัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี (ธรรมยุต) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2516 โดยมีพระศรีวิสุทธินายก (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ปัจจุบันคือพระเทพสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านมีความชำนาญในด้านนวกรรม การก่อสร้าง เครื่องจักรกล วางแผนออกแบบโครงการต่างๆ ตัดเย็บจีวร และบ่มบาตร เป็นต้น

เมื่อครบ 4 พรรษา ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์แหลมเสด็จ ดำรงตำแหน่งอยู่ 1 ปี พรรษาที่ 5 ท่านได้รับมอบหมายจากหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ให้มารักษาการหัวหน้าสำนักสงฆ์เนินดินแดง อยู่จำพรรษาจนถึงพรรษาที่ 9 หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านได้เมตตาให้เข้ามาช่วยงานที่วัดเขาสุกิม และด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมาโดยตลอด หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

จึงเสนอเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา ด้วยความสามารถในด้านการปกครอง การเผยแผ่ การพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ และด้านอื่นๆ ท่านจึงได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะมีราชทินนามที่ "พระญาณวิลาศ" ในปี พ.ศ.2535 และท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น เจ้าคณะตำบลเขาบายศรี และเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่-นายายอาม (ธรรมยุต) จังหวัดจันทบุรี ในเวลาต่อมา


ท่านได้สนองงานของครูบาอาจารย์ รับภารธุระพระพุทธศาสนามาตลอด โดยเฉพาะการสานต่อปฏิปทาของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ในการดำเนินการก่อสร้าง "เจดีย์บูรพาฐิตวิริยา ประชาสามัคคี" ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างถึงชั้นที่ 2 แล้ว ท่านได้พัฒนาวัดเขาสุกิมจนเป็นวัดที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย อาทิ ท่านได้พัฒนาวัดจนทางวัดได้รับรางวัลต่างๆ เช่น "วัดพัฒนาตัวอย่าง" "วัดอุทยานการศึกษา" "วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น" และเป็น "ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ" ปี พ.ศ.2545 เป็น "ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 1" พร้อมทั้งงานด้านการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์, การเผยแผ่, การส่งเสริมการบรรพชาและอุปสมบท และให้มีการปฏิบัติบำเพ็ญภาวนา ทำให้วัดเขาสุกิมมีความเจริญมีการขยายสาขาวัดไปทั่วประเทศถึง 61 สาขา และมีคุณความดีอีกนานัปการ

ท่านพระญาณวิลาศท่านเป็นพระมหาเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลาจารวัตรอันดีงามมีความตั้งใจเสียสละ ทุ่มเท และอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ มาเป็นระยะเวลานาน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ท่านจึงได้รับการถวายรางวัลพุทธคุณูปการกาญจนเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏแผ่ไพศาล จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553

จากผลงานอันทรงคุณค่าของท่านที่เพิ่มขึ้นตามลำดับนั้น ทำให้คณะบุคคล สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติของท่าน โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ทางสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรถวายปริญญาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ แด่ท่านพระญาณวิลาศ

โดยทางศิษยานุศิษย์จะจัดพิธีมุทิตาสักการะฉลองปริญญาฯ และทำบุญอายุครบ 63 ปี ในวันที่ 9 มกราคม 2554 พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. ผู้จะไปร่วมงานสอบถามได้ที่ โทร.08-6906-9770

ปิดท้ายด้วยคติควรคิดของ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย "บุญที่ไหนให้บุกเข้า บาปที่ไหนให้วิ่งหนี"

ข้อมูลจาก http://www.ryt9.com/s/bmnd/1062937