พระธรรมเทศนา การปกครองจิต .

การปกครองจิต .

           === >> บุคคลที่ไม่มีอำนาจสติ (สติ) ควบคุมจิต เปรียบได้เหมือนควายที่ไม่มีเจ้าของดูแล เขาจูงไปฆ่าก็ยังเดินตามไป (ให้ฆ่า) กิเลสจูลใจ คิดเอาเองเป็นอย่างไร ? ===


           === >> การชนะจิตของตนได้ ท่านว่าชนะอุปสรรคทั้วปวง ถ้าเราชนะจิตของเราได้แล้ว สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราบรรลุถึงพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่มี จิตของเราจะต้องถึงสถานที่ ที่มีความสุขอย่างแน่นอน ? ===


           === >> การปกครองทั้งหลาย มีการปกครองใจเป็นสำคัญ ถ้าปกครองจิตของตนได้แล้ว จะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่จะมาเป็นอันตราย ต่อความสุของจิตเป็นอันไม่มี ? ===