บางตอนจากธรรมะเทศนาของหลวงปู่

วันนี้วันพระ อ่านธรรมะหลวงปู่(ย้อนหลัง)

**คลิกที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนา เรื่อง "วิธีทดสอบสติ"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนา เรื่อง "พระพุทธเจ้าให้อุบายโดยย่อแก่พระสารีบุตร"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนา เรื่อง "ต้องการของจริงต้องทำจริง"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนา เรื่อง "ตอบปัญหาธรรม แก่พระสงฆ์"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนา เรื่อง "จุดมุ่งหมายของการบวช"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนา เรื่อง "ความเพียร"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนา เรื่อง "อริยมัคคุเทศก์ตัวนำพาจิต"


ส่วนหนึ่งจากการตอบปัญหาธรรมแก่อุบาสก (ภาคที่ 1) 1 พ.ย. 2508 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน "ควรทำความเพียรเสียแต่วันนี้"  เมื่อ 18 ต.ค. 2508


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน "แนวในการฝึกสมาธิให้ถูกวิธี"  


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน "จุดมุ่งหมายของการบวช"  


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน "อริยสัจสี่"  


ส่วนหนึ่งจากการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก  


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน     "การเดินทางสัมมาสมาธิ"  


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน     "พระพุทธเจ้าให้อุบายโดยย่อแก่พระสารีบุตร" 


ส่วนหนึ่งจากการตอบปัญหาธรรมแก่อุบาสก (ภาคที่ 1) 1 พ.ย. 2508  


ส่วนหนึ่งจากการตอบปัญหาธรรมแก่อุบาสก (ภาคที่ 3) 10 พ.ย. 2508  


ส่วนหนึ่งจากการตอบปัญหาธรรมแก่อุบาสก (ภาคที่ 1) 1 พ.ย. 2508  


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "โลกทิพย์"  


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน "ขันติ บารมี"   8 ก.ย. 2509


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาตอน "ตอบปัญหาธรรม แก่อุบาสกผู้สงสัย"(ภาคที่หนึ่ง) 1 พ.ย. 2508


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ศาสนา ในสายตาข้าพเจ้า"


ธรรมเทศนาส่วนหนึ่งจากหนังสือชีวประวัติพระวิสุทธิญาณเถร พิมพ์ครั้งที่ 6 ตอน "การสร้างรูปเหรียญและวัตถุมงคล" หน้า 297


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "รักษาศีล ทำสมาธิ"


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "ไม่ควรประมาทในความตาย บาป บุญ สภาพความเป็นจริง"


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "อบรมนาคเรื่องการบวชจูง"


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "ให้รีบทำบุญความดี เพราะความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน"


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "อย่าทำบุญโดยมุ่งหวังสิ่งตอบแทน"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "อริยมัคคุเทศก์ตัวนำพาจิต" (หนังสือฐิตวิริยาจารย์เทศนา)


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "จุดมุ่งหมายของการบวช" 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การพิจารณาถึงความไม่เที่ยง" ณ อุโบสถวัดเขาสุกิม  วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๖


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "อริยมัคคุเทศก์ตัวนำพาจิต" (หนังสือฐิตวิริยาจารย์เทศนา)


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ผู้มีบุญ ผู้มีความสุข"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "อุบายวิธีจับจิต" ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาสุกิม ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "จุดมุ่งหมายของการบวช" 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ควรทำความเพียรเสียแต่วันนี้" เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๘


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "วิธีทดสอบสติ"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ศาสนา ในสายตาข้าพเจ้า"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ศาสนา ในสายตาข้าพเจ้า"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "เทศน์ฉลองศรัทธา ชาวเกาะขวางและเกาะทราย ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาสุกิม" 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "เทศน์ฉลองศรัทธา ชาวเกาะขวางและเกาะทราย ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาสุกิม" 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "เจตนาดีของครูบาอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ ครั้งที่ ๑" 


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "การตั้งสัตยาธิษฐานเป็นความหมายประจำปีของชีวิต" 


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "อย่าประมาทในความตาย" 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การพิจารณาถึงความไม่เที่ยง" วันที่ 17 ก.ย. 2526


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน"


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "การเดินสมาธิจิตทางสัมมาสมาธิ" ณ วัดเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๑๓


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "การอบรมจิตเพื่อควบคุมกายและวาจา"


ส่วนหนึ่งจากเสียงธรรมเทศนาเรื่อง "สิ่งบัญชาใจ : ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การทำความดี"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การพิจารณาถึงความไม่เที่ยง"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "เทศน์ฉลองศรัทธา คณะผ้าป่าปากน้ำพังราด ตอนที่ ๑"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ศาสนา ในสายตาข้าพเจ้า"


ส่วนหนึ่งจากพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ผู้มีบุญ ผู้มีความสุข"


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "ศาสนา ในสายตาของข้าพเจ้า" ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาสุกิม ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๒


ส่วนหนึ่งจากพระราชปุจฉาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การมีความสุข อยู่แบบมีธรรมะ" 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การนำพาจิตไปสู่อารมณ์ที่ดี" 


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การตรัสรู้ธรรมที่ไม่เหมือนกัน" ณ วัดเขาสุกิม ๑๔ กันยายน ๒๕๑๕


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "การเดินสมาธิจิต ทางสัมมาสมาธิ" ณ วัดเขาสุกิม พ.ศ. ๒๕๑๓


ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาเรื่อง "วิธีสร้างสติ"


บางส่วนบางตอนจาก.......เทศนาเรื่อง "ขันติ บารมี" วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๐๙


นำมาจากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2545


นำมาจากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2545


นำมาจาก ธรรมเทศนาในหนังสือบทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ค่ำ เนื่องในวันเข้าพรรษา 29-07-2531


บางส่วนบางตอนจาก.......เทศนาเรื่อง "วิธีสร้างสติ"


บางส่วนบางตอนจาก.......เทศนาเรื่อง การรักษาศีล  ทำสมาธิ


บางส่วนบางตอนจาก.......เทศน์ฉลองศรัทธา ชาวเกาะขวางและเกาะทราย