พระวิสุทธิญาณเถร ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลทำบุญทักษิณานุปทานครบรอบปีที่_10 ปี 2558

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลทำบุญทักษิณานุปทานครบรอบปีที่_10 ปี 2558

กำหนดการ
ขอเชิญปฏิบัติธรรม ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
และงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๑๐
พระวิสุทธิญาณเถร(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม
ณ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๑๓ – ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
 


โหลดกำหนดการเพื่อสำหรับพิมพ์ที่นี่ 


วันเสาร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

เวลา ๑๒.๐๐ น.       

- คณะผู้ที่ปฏิบัติธรรมพร้อมกัน ณ ตึก ๖๐ ปี เฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ ๑,๒
- พระญาณวิลาศ ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย , จุดธูปเทียนชุดเครื่องทองน้อย
-  กราบสักการะพระวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย)
-  พิธีกร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๓.๐๐ น.       
-  พระญาณวิลาส เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม (ธ) กล่าวเปิดการปฏิบัติธรรมและ แสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์

เวลา ๑๙.๐๐ น.                 
-  คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็น


เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.    
-  ปฏิบัติสมาธิจิตตภาวนา


วันที่ ๑๔ – ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘

เวลา ๐๔.๐๐ น.                  -  คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น.                  -  ตักบาตรพระภิกษุสามเณร
เวลา ๐๙.๐๐ น.                  -  ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา ๑๐.๐๐ น.                  -  รับประทานอาหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     -  พระราชาคณะแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๖.๐๐ น.                  -  คณะผู้ปฏิบัติธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๙.๐๐ น.                  -  คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.     -  ปฏิบัติสมาธิจิตตภาวนา


วันพุธที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตรงกับวันขึ้น  ๒  ค่ำ  เดือน  ๘

เวลา ๑๙.๐๐ น. 
- พระราชาคณะแสดงธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์  พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป 
สวดพระธรรมคาถา/ถวายทักษิณานุปทานแด่ พระวิสุทธิญาณเถร
(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) พระสงฆ์สมณศักดิ์ อนุโมทนา-เสร็จพิธี


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘


เวลา ๐๗.๐๐ น.   
- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร วัดเขาสุกิมและวัดสาขา  ณ  อุโบสถ  ชั้น  ๒
- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรพระอาคันตุกะที่มาร่วมงาน ณ อุโบสถชั้นที่ ๑

เวลา ๐๘.๓๐ น.   
- พระภิกษุสามเณร แม่ชี ผู้ปฏิบัติธรรมวัดเขาสุกิม และวัดสาขาทุกวัดพร้อมกัน
หน้าหีบทองพระราชทาน เพื่อประกอบพิธีอาจาริยบูชาขอขมาแด่
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย โดย พระญาณวิลาศ เป็นหัวหน้านำกล่าว
และนำถวายเครื่องสักการะ


เวลา ๑๐.๐๐ น.  
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/สมาทานศีล/รับศีล พระราชาคณะ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์


เวลา ๑๑.๐๐ น.   
- ถวายภัตตาหารเพล แด่พระราชาคณะ และพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณรทุกรูป


เวลา ๑๑.๓๐ น.   
- พระสงฆ์ ๘๐ รูป รับทักษิณานุปทาน (พระสงฆ์อนุโมทนา) แขกผู้มีเกียรติทุกท่านพักอิริยาบถ รับประทานอาหารกลางวัน

/มีพิธีต่อ ... ขอเชิญท่านสาธุชนศิษยานุศิษย์ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี

จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชน  พุทธบริษัททุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาสุกิม และร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อแสดงกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึง พระวิสุทธิญาณเถร(หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ผู้ก่อตั้งวัดเขาสุกิม ซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพครบปีที่ ๑๐ ในวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน.