บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และการศาสนสงเคราะห์ .

นอกจากท่านจะได้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนตน ด้านการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนา ซึ่งเป็นกิจ และประโยชนต่อสมณะ และได้ก่อสร้างวัดเขาสุกิมให้มีความเจริญเป็นศรีสง่าแก่จังหวัดจันทบุรี นอกจากนั้น หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ท่านก็ยังได้สร้าง บารมีด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เช่น ให้การอุปถัมภ์และศาสนสงเคราะห์ ทั้งประเทศชาติบ้านเมืองด้านการพระศาสนามาโดยตลอด จึง ได้รวบรวมผลงานบางส่วนและนำมาสรุปโดยย่อ พอได้ศึกษามีรายการดังนี้

  

ปี พ.ศ. 2517-ปัจจุบัน
รับอุปถัมภ์การฝึกอบรมพระนัก ศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสถาบันการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์พระพุทธศาสนา วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปัจจุบัน


ปี พ.ศ. 2519-2532
รับอุปถัมภ์การอบรมพระนักเรียน ฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรมและพระสังฆาธิการชั้นสูงของโรงเรียนพระสังฆาธิการ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ


ปี พ.ศ. 2519-2539
รับอุปถัมภ์การอบรม การประชุม การสัมนาของข้าราชการ และสถาบันการศึกษาต่างๆปีละไม่ต่ำกว่า 50 รายการ 
ทอดผ้าป่า-กฐิน และจัดหาทุนทรัพย์ไปช่วยเหลือตามวัดต่างๆ ปีละไม่ต่ำกว่า 5,000,000 บาท 
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนตามโรงเรียนต่างๆ ปีละไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท 
จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า ผ้าห่ม ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนตาม โรงเรียนต่างๆ ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท 
จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบบำรุงขวัญตำรวจทหารตามชายแดนรวม 5 ปี รวมเป็นเงิน ไม่ต่ำกว่า 6,000,000 บาทเศษ 
ซื้อ
ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน เป็นเงินประมาณ 2,000,000บาทเศษ

ปี พ.ศ. 2522
จัดสร้างโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1 แห่ง และให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน 
ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดสร้างพระพุทธรูป สร้างศาลาเอนกประสงค์ให้กับชาวเขมรอพยพ ที่เขาล้านจังหวัดตราด เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท


ปี พ.ศ. 2523-2530
ซื้อที่ดินขุดสระน้ำ ช่วยเหลือด้านเกษตรของชาวบ้าน เป็นเงิน 37,000,000 บาทเศษ 
จัดสร้างโรงพยาบาลเขาสุกิม และให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด 
จัดสร้างห้องพยาบาลสำหรับคนไข้โรคเรื้อน ที่นิคมพักฟื้นแพร่งขาหยั่งจันทบุรี จำนวน 1 หลัง 
จัดสร้างศาลาอเนกประสงค์ สำหรับนิคมชาวป่าตะแบก จันทบุรี จำนวน 1 หลัง 
จัดสร้างพระพุทธรูป ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมอบให้โรงเรียนในหลายๆ จังหวัดประมาณ 1 พันองค์ เป็นเงินประมาณ 5,000,000 บาทเศษ 
จัดสร้างโรงเรียน จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และให้การอุปถัมภ์ตลอดมา


พระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถรและคณะ

นำข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ 
มอบให้แก่ กก.ตชด.ที่ 11 อ.มะขาม จังหวัดจันทบุรี

และกก.ตชด.ที่ 12 อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี


ปี พ.ศ. 2531 - 2537

สบทบทุนสร้างหอสมุดรัชมังคลาภิเษกรัชกาลที่ 9 ประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นเงิน 400,000บาท 
ดำเนินการก่อสร้างวัด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และสร้างโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ประมาณ 10,000,000 บาท ก่อสร้างบ้านพักแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรม เป็นเงิน 500,000 บาท 
จัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลา เพื่อประดิษฐาน ณ สวนภูมิพลมหาราช ทุ่งพลงใต้อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีเป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท 
จัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลา(พระมงคลมุนีไพรีพินาศศาสดาจารย์)พร้อมแท่นพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐานหน้าวัดเขาสุกิม เป็นเงิน 3,400,000 บาท 
บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่เพื่อร่วมโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนยากจน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นจำนวนเงิน 491,571 บาท และสมทบทุนสร้างมูลนิธิเป็นเงิน 394,779 บาท 
ร่วมสมทบทุนสร้างหอสมุด"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2,300,000 บาท


ปี พ.ศ. 2538-2539
ทูลเกล้าถวายเงินพระบรมศพ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จำนวน 200,500 บาท 
บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย สร้างศาลาแท่นประดิษฐาน "พระพุทธรูปหลวงพ่อแดง" ที่เขาล้าน จังหวัดตราด จำนวนเงิน 950,000 บาท 
สร้างอาคารผู้ป่วยนอก ตึก 60 ปีวิสุทธิญาณซื้อเครืองมือแพทย์ และเตียงผู้ป่วยสร้างห้องเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง โรงพยาบาลวัดเขาสุกิมจำนวนเงิน 7,873,300 บาท 
บริจาคเงินให้มูลนิธิ - ศูนย์แจ้งข่าวอุบัติภัยจันทบุรี จำนวน 1,000,000 บาท


นี้เป็นส่วนหนึ่งที่นำมากล่าว ยังมีอีกมากที่หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ได้สร้างไว้ให้แก่สังคม