มูลนิธิหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย

มูลนิธิพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 ด้วยเงินทุนก่อตั้งครั้งแรก จำนวน 681,292.28 บาท (หกแสนแปดหมื่นหน่งพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์ โดยมีที่ตั้งสำนักงาน ณ กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 11 ค่ายเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 250 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อ

 1. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด. 11
 2. ส่งเสริมสุชภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด. 11
 3. ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เติบโตเป็นพลเมืองดีเป็นประโยชน์แก่สังคม
 4. สนับสนุนด้านการศึกษาที่เป็นสาธารณะประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง


ในปี พ.ศ. 2545 มีรายรับจากดอกเบี้ยมูลนิธิฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 164,262.62 บาท โดย กก.ตชด. 11 ได้นำดอกเบี้ยของมูลนิธิ ไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ฯ ดังนี้

 1. นำดอกเบี้ยมูลนิธิฯ จำนวน 30% จัดซื้ออุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษา และ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด. 11 จำนวน 8 โรงเรียน
 2. นำดอกเบี้ยมูลนิธิฯ จำนวน 30% มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด. 11
 3. นำดอกเบี้ยมูลนิธิฯ จำนวน 30% มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด. 11
 4. นำดอกเบี้ยมูลนิธิฯ จำนวน 10% เข้ากองทุนมูลนิธิฯ


 

รายการสิ่งของที่มูลนิธิฯ ได้รับบริจาคตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2545


ปี 2542

 1. ข้าวสาร จำนวน 102 กระสอบ
 2. น้ำปลา จำนวน 100 ขวด
 3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1 กล่อง
 4. ขันน้ำพลาสติก จำนวน 350 ใบ
 5. สบู่ จำนวน 45 กล่อง
 6. ขนมคุกกี้ จำนวน 1 ปี๊บ
 7. เสื้อผ้าเก่า จำนวน 4 กล่อง


ปี 2543

 1. ข้างสาร จำนวน 200 กระสอบ
 2. น้ำปลา จำนวน 100 แกลลอน
 3. รองเท้าแตะ จำนวน 900 คู่
 4. ข้าวสารถุงเล็ก (5 กก. ) จำนวน 10 ถุง
 5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 กล่อง
 6. ข้าวสาร จำนวน 12 ถัง


ปี 2544

 1. ข้าวสาร จำนวน 100 กระสอบ
 2. น้ำปลา (แกลลอน) จำนวน 100 แกลลอน
 3. น้ำปลา (ขวดใหญ่) จำนวน 125 ขวด
 4. ขนม จำนวน 20 กล่อง
 5. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 กล่อง
 6. ข้าวสาร(กระสอบ 1 ถัง) จำนวน 7 กระสอบ


ปี 2545

 1. ข้าวสาร(ชนิด 50 กก.) จำนวน 268 กระสอบ
 2. ข้าวสาร(ชนิด 100 กก.) จำนวน 7 กระสอบ
 3. ข้าวสาร (ชนิด 5 กก.) จำนวน 41 ถุง
 4. น้ำปลา จำนวน 100 แกลลอน
 5. วุ้นเส้น จำนวน 2 ลัง
 6. น้ำพริกเผาไทย จำนวน 2 ลัง
 7. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 ลัง
 8. ขนมกล้วยหอมอัด จำนวน 10 ลัง

ฯลฯ

หมายเหตุ รายการสิ่งของที่ได้รับบริจาคทาง กก.ตชด. 11 ได้รับมอบหมายให้ ร้อย ตชด . 112 เป็นผู้ดำเนินการทำแผนแจกจ่ายให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด. 11 ทุกปี